BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bedankt voor uw bezoek aan deze website, die u ter beschikking wordt gesteld door RENAULAC BB Fabrications SAS (Frankrijk). Dit privacybeleid beschrijft de manier waarop wij persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als bezoeker van deze website, of als klant of leverancier, verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Als u solliciteert op een van onze vacatures die op de website worden geadverteerd, wordt tijdens de sollicitatieprocedure specifieke informatie over persoonlijke gegevens verstrekt.

I. PRIVACYBELEID:

1.0 De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake de gegevensbescherming van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is:
B.B. Fabrications SAS
6 avenue de Guitayne
F- 33610 Canéjan
FRANCE

1.1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming
De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:
Audrey Tison
B.B. Farbrications SAS
6 avenue de Guitayne
F- 33610 Canéjan
FRANCE
Tel: +33 557970980
audrey.tison@renaulac.fr

1.2. RENAULAC BB Fabrications SAS verzamelt informatie over u wanneer u de website gebruikt en wanneer u contact met ons opneemt, hetzij per e-mail, telefoon, post of op enige andere wijze. Meestal verzamelen we dergelijke informatie wanneer u online formulieren invult en verstuurt (met name “Contact” formulieren), wanneer u zich registreert voor het ontvangen van marketingdocumenten of nieuwsbrieven, en wanneer u uw contactgegevens communiceert in het kader van uw uitwisselingen met RENAULAC BB Fabrications SAS in uw hoedanigheid van bestaande of potentiële klant/leverancier of als contactpersoon voor een dergelijke klant/leverancier.

1.3. De informatie kan uw naam, bedrijfsadres, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres bevatten, evenals informatie over diensten of producten die u of uw organisatie heeft gevraagd te ontvangen of van plan is aan ons te verstrekken. Met betrekking tot klanten en leveranciers zal RENAULAC BB Fabrications SAS ook gegevens verwerken met betrekking tot het facturatieproces, zoals het BTW-nummer en de aankoop/leveringsgeschiedenis.

1.4. RENAULAC BB Fabrications SAS kan “cookies” gebruiken om informatie over uw bezoek(en) aan de website te verzamelen via uw IP-adres.

1.5. RENAULAC BB Fabrications SAS kan aanvullende informatie verzamelen gedurende de gehele periode dat RENAULAC BB Fabrications SAS een professionele relatie met u of de organisatie waarvoor u werkt, onderhoudt en kan u informeren over de mogelijke verwerking van persoonlijke informatie door middel van andere middelen dan dit Privacybeleid.

1.6. Opmerking inzake de doorgave van gegevens in de USA
Op onze website zijn onder andere tools van ondernemingen met zetel in de USA geïntegreerd. Wanneer deze tools actief zijn kunnen uw persoonsgegevens naar de US-servers van de betreffende ondernemingen doorgestuurd worden. Wij maken erop attent dat de USA geen veilige derde-staat in de zin van het recht op de gegevensbescherming van de EU is. US-ondernemingen zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten te overhandigen zonder dat u als betroffene juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet uitgesloten worden dat US-autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw op US-servers opgeslagen gegevens voor controledoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingen.

1.7. GEBRUIK VAN Cookiebot CMP
Wij gebruiken Cookiebot CMP (Consent Management Platform) van Usercentrics A/S, Denemarken om uw instemmingen voor het gebruik van cookies tijdens het bezoek aan onze website te verkrijgen en te beheren. De instemmingen worden automatisch via een beveiligde SSL-verbinding geregistreerd en als sterk gecodeerde sleutel opgeslagen voordat wij onze pagina kunnen gebruiken. De opslag van de gegevens gebeurt in Europese computercentra. Het wissen van de opgeslagen instemmingen wordt automatisch na 12 maande uitgevoerd. Het juridische beginsel voor de verwerking van de gegevens is art. 6 paragraaf 1 lit. c), omdat er sprake is van een juridische verplichting.

II. HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

2.1. RENAULAC BB Fabrications SAS gebruikt de via onze website verzamelde informatie om de door u gevraagde diensten te leveren, bijvoorbeeld om u marketingdocumenten, nieuwsbrieven te sturen of om te reageren op verzoeken die in de formulieren “Contact” worden gecommuniceerd. RENAULAC BB Fabrications SAS gebruikt ook persoonlijke informatie om marketingdocumenten en nieuwsbrieven te versturen wanneer de gegevens aan ons worden verstrekt in het kader van campagnemateriaal, op beurzen of wanneer u op een andere manier hebt gevraagd om deze diensten te ontvangen.

2.2. RENAULAC BB Fabrications SAS gebruikt klanten- of leveranciersinformatie over u als contactpersoon om diensten of producten te leveren die uw organisatie bij ons heeft besteld of van plan is aan ons als leverancier te leveren. RENAULAC BB Fabrications SAS zal dergelijke informatie ook af en toe gebruiken, met name in het geval van potentiële klanten, voor doeleinden zoals het aanbieden van andere producten of diensten, het verzenden van klanttevredenheidsonderzoeken of het aangaan van een nieuwe vorm van zakelijke relatie met u of uw organisatie.

2.3. RENAULAC BB Fabrications SAS zal de informatie delen met de relevante geassocieerde ondernemingen van de RENAULAC BB Fabrications SAS Group voor interne administratieve doeleinden. Een dergelijke overdracht vindt plaats wanneer dit nodig is voor de productie of levering van bestelde producten en diensten, wanneer een RENAULAC BB Fabrications SAS bedrijf marketingactiviteiten beheert namens andere RENAULAC BB Fabrications SAS bedrijven en wanneer dit nodig is voor de levering van ondersteunende diensten door een interne RENAULAC BB Fabrications SAS IT helpdesk.

2.4. RENAULAC BB Fabrications SAS zal ook informatie delen met externe partijen als dat nodig is voor specifieke diensten. In de meeste gevallen vindt een dergelijke overdracht plaats wanneer een extern bureau marketingactiviteiten of klanttevredenheidsonderzoeken namens ons beheert; als onderdeel van het leveren van noodzakelijke IT-diensten zoals datahosting; of als de levering van producten door een extern transportbedrijf wordt afgehandeld.

2.5. Voor de bovengenoemde doeleinden kan informatie worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) die niet worden geacht een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te bieden. RENAULAC BB Fabrications SAS heeft echter overeenkomsten gesloten met groepsmaatschappijen en leveranciers buiten de EER, die garanderen dat de persoonsgegevens door deze partijen worden verwerkt in overeenstemming met en in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

III. RECHTSGRONDSLAG VOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

3.1. RENAULAC BB Fabrications SAS verwerkt uw persoonlijke gegevens met uw toestemming wanneer u zich registreert voor het ontvangen van marketingmateriaal en nieuwsbrieven, toestemming die u meestal geeft via online formulieren op onze website of in campagnemateriaal. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingmateriaal of nieuwsbrieven te allen tijde intrekken. Deze mogelijkheid wordt u over het algemeen geboden via een “uitschrijffunctie” aan het einde van marketingmails. U kunt zich ook altijd uitschrijven door een e-mail te sturen naar contact@RENAULAC.fr.

3.2. Indien geautoriseerd, kan RENAULAC BB Fabrications SAS ook marketingdocumenten/klanttevredenheidsonderzoeken verzenden of contact met u opnemen met het oog op het aangaan of voortzetten van een zakelijke relatie met de organisatie waarvoor u werkt. RENAULAC BB Fabrications SAS zal uw persoonlijke gegevens alleen verwerken wanneer RENAULAC BB Fabrications SAS van mening is dat het een legitiem belang nastreeft, op voorwaarde dat uw fundamentele rechten niet prevaleren boven een dergelijk belang; bijvoorbeeld als u een contactpersoon bent bij een van onze klanten of potentiële klanten en RENAULAC BB Fabrications SAS de communicatie relevant acht voor de organisatie waarvoor u werkt.

3.3. RENAULAC BB Fabrications SAS verwerkt persoonlijke informatie over u, als u een klant of leverancier bent, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die RENAULAC BB Fabrications SAS met u heeft gesloten. Indien u een contactpersoon bent bij een van onze klanten/leveranciers, zal RENAULAC BB Fabrications SAS ook uw persoonlijke gegevens verwerken, in de regel altijd met het oog op de uitvoering van een dergelijk contract. RENAULAC BB Fabrications SAS vraagt niet om uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer dit nodig is voor het beheer van een dergelijke klantrelatie. RENAULAC BB Fabrications SAS is van mening dat deze verwerkingsmethode voor u geen nadelen met zich meebrengt.

3.4. De verwerking van de facturatiegegevens, bijvoorbeeld het BTW-nummer en het aankoop-/leveringsoverzicht, is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die onder andere worden opgelegd door de fiscale en boekhoudkundige wetgeving.

3.5. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

3.6. GEBRUIK VAN COOKIES
Meer informatie over het gebruik en de instelling van cookies vindt u onder deze link https://renaulac/fl/cookie-declaration/

3.7. GEBRUIK VAN Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Ireland Limited (“Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics maakt het de exploitant van de website mogelijk het gedrag van de bezoekers aan de website te analyseren. Hierbij krijgt de exploitant van de website verschillende gebruiksgegevens, zoals opgeroepen pagina’s, duur van het bezoek, gebruikte bedrijfssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden door Google eventueel in een profiel samengevat, dat aan de betreffende gebruiker c.q. aan diens eindtoestel gekoppeld is.
Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker voor de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijvoorbeeld cookies of device-fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gestuurd en daar bewaard.
Het gebruik van deze analysetools gebeurt op basis van 6 paragraaf 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang aan de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren. Indien een instemming hiervoor gevraagd werd (bijvoorbeeld een instemming om cookies op te slaan), vindt de verwerking uitstuitend op basis van art. 6 paragraaf 1 lit. a AVG plaats; de instemming kan steeds herroepen worden.
De gegevensoverdracht naar de USA is gebaseerd op de standaard contraclausules van de EU-Commissie. Details ter zake vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonymisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonymisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele staten van het Verdrag over de Europese Economische Unie vóór transmissie naar de USA ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het gebruik van internet verbonden diensten tegenover de exploitant van de website uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

Browser-plugin
U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens Google Analytics vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Duur van de opslag
Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en eventniveau, die met cookies, gebruikersidentificaties (bijvoorbeeld User ID) of reclame-IDs (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) verbonden zijn, worden na 26 maanden geanonimiseerd en/of gewist. Details hierover vindt u in de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

IV. VEILIGHEID

4.1. RENAULAC BB Fabrications SAS heeft tijdig technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. RENAULAC BB Fabrications SAS bewaart persoonlijke gegevens op servers die zich in een beveiligde omgeving bevinden en onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geëvalueerd. Uw persoonlijke gegevens worden onder meer beschermd door antivirussoftware en firewalls.

4.2. Alleen werknemers met een zakelijke behoefte hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Bovendien zorgt RENAULAC BB Fabrications SAS ervoor dat derden die toegang hebben tot de gegevens, onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

4.3. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. RENAULAC BB Fabrications SAS stelt alles in het werk om uw gegevens na ontvangst te beschermen, maar kan de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht via het internet, bijvoorbeeld via deze website, niet garanderen. Elke overdracht is dus op eigen risico.

V. LINKS NAAR ANDERE SITES

5.1. RENAULAC BB Fabrications SAS kan links aanbieden naar andere websites die volgens RENAULAC BB Fabrications SAS interessant voor u kunnen zijn. We vestigen uw aandacht op het feit dat RENAULAC BB Fabrications SAS niet verantwoordelijk is voor de inhoud of de gegevensbeschermingspraktijken van deze andere websites. RENAULAC BB Fabrications SAS moedigt zijn gebruikers aan om bij het verlaten van de RENAULAC BB Fabrications SAS-website door het volgen van dergelijke links, de gegevensbeschermingsverklaringen te lezen van elke andere website die persoonlijke informatie verzamelt.

VI. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betroffen persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer noodzakelijk is. Een opslag kan ook gebeuren wanneer dit door de Europese of nationale wetgever in de verordeningen, wetten of andere voorschriften van de Unie, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, voorzien is. Een blokkering of schrapping van de gegevens vindt ook plaats wanneer een volgens voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij de verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of het vervullen van een contract noodzakelijk is.

VII. Rechten van de betroffen persoon

Worden persoonsgegevens van u verwerkt, dan bent u betroffene in de zin van de AVG en staan u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke toe:

7.1. Recht op informatie
U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging eisen of persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, door ons verwerkt worden.
Bestaat dergelijke verwerking, kunt u van de verantwoordelijke de volgende informatie eisen:
(1) de doelen, waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
(2) de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
(3) de ontvangers c.q. de categorieën van ontvangers, aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden;
(4) de geplande duur van de opslag van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens of, indien in dit verband geen concrete verklaringen mogelijk zijn, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
het bestaan van een recht op correctie of schrapping van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking;
(6) het bestaan van een recht op klacht bij een toezichthoudende instantie;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon geregistreerd werden;
(8) het bestaan van een geautomatiseerde besluitname inclusief profiling overeenkomstig art. 22 lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen – relevante informatie over de logica in kwestie en de draagwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betroffen persoon.
U hebt het recht informatie te eisen of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens naar een derde-land of naar een internationale organisatie gestuurd worden. In dit verband kunt u verlangen over de passende garanties overeenkomstig art. 46 AVG in samenhang met de transmissie geïnstrueerd te worden.

7.2. Recht op correctie
U hebt recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onmiddellijk uitvoeren.

7.3. Recht op beperking van de verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens eisen:
(1) wanneer u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist voor een duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u afwijst de persoonsgegevens te wissen en in de plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
(3) de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor de doelen van de verwerking niet langer nodig heeft, u deze echter nodig heeft om juridische claims te presenteren, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) wanneer u verzet aangetekend heeft tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke voorrang hebben op uw redenen .
Werd de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen met uw instemming of om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of als bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of omwille van redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat verwerkt worden.
Werd de beperking van de verwerking overeenkomstig voornoemde voorwaarden beperkt, wordt u door de verantwoordelijke ingelicht voordat de beperking opgeheven wordt.

7.4. Recht op wissen
a) Plicht tot wissen
U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk gewist worden, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze geregistreerd of op andere wijze verwerkt werden.
(2) U herroept uw instemming, waarop de verwerking overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 lit. a of art. 9 paragraaf 2 lit. a AVG gebaseerd was, en er is geen andere juridische basis voor de verwerking.
(3) U dient volgens art. 21 lid 1 AVG verzet in tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking of u dient verzet in volgens art. 21 lid 2 AVG tegen de verwerking.
(4) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens is noodzakelijk om een juridische verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten te vervullen, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.
(6) De op u betrekking hebbende persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig art. 8 lid 1 AVG geregistreerd.
b) Informatie aan derden
Heeft de verantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij overeenkomstig art. 17 lid 1 AVG verplicht om deze gegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementeringskosten, passende maatregelen, ook van technische aard om voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen, die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat u als betrokken persoon van hen het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens geëist heeft.
c) Uitzonderingen
Het recht op wissen bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is
(1) om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) om een juridische verplichting te vervullen die de verwerking volgens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, vereist of om een taak waar te nemen die in het openbare belang gebeurt, en die aan de verantwoordelijke werd overgedragen;
(3) omwille van redenen van het openbare belang op het gebied van de openbare gezondheid overeenkomstig art. 9 paragraaf 2 lit. h en i evenals art. 9 lid 3 AVG;
(4) voor de in het openbare belang liggende archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doelen overeenkomstig art. 89 lid 1 AVG, indien het onder deel a) genoemde recht waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig benadeelt, of
(5) om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

7.5. Recht op instructie
Hebt u gebruik gemaakt van het recht op correctie, schrapping of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke, is deze verplicht aan alle ontvangers, aan wie op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar gemaakt werden, deze correctie of schrapping van de gegevens of de beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met onredelijke kosten c.q. moeite verbonden is.
U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers ingelicht te worden.

7.6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u de verantwoordelijke ter beschikking gesteld heeft, in een gestructureerd, courant en machineleesbaar formaat te ontvangen. Verder hebt u het recht deze gegevens naar een andere verantwoordelijk te sturen, en dit zonder beletsel door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, indien
(1) de verwerking gebaseerd is op een instemming overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 lit. a AVG of art. 9 paragraaf 2 lit. a AVG of op een contract volgens art. 6 paragraaf 1 lit. b AVG en
(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt.
In uitoefening van dit recht hebt u verder het recht ervoor te zorgen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke gestuurd worden, indien dit technisch doenbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet benadeeld worden.
Het recht op gegevenstransmissie geldt niet voor een verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak die in het openbare belang ligt of die in de uitoefening van openbaar geweld gebeurt, die aan de verantwoordelijke werd opgedragen.

7.7. Recht op verzet
U hebt het recht omwille van redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, op elk ogenblik verzet aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens, die op basis van art. 6 paragraaf 1 lit. e of f AVG gebeurt; dit geldt ook voor een op deze bepaling gebaseerde profiling.
De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dringende redenen voor de verwerking kan bewijzen die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
Worden de op u betrekking hebbende gegevens verwerkt om rechtstreekse reclame uit te voeren dan heeft u het recht op elk ogenblik verzet tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke reclame in te dienen; dit geldt ook voor profiling, indien dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat.
Dient u verzet in tegen de verwerking met als doel directe reclame, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerkt.
U hebt de mogelijkheid in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw verzetrecht door middel van geautomatiseerde procedures uit te oefenen waarbij technische specificaties gebruikt worden.
Uw verzetrecht kan beperkt worden indien het waarschijnlijk de realisatie van de onderzoeks- of statistiekdoeleinden onmogelijk maakt of ernstig benadeelt en de beperking noodzakelijk is voor de vervulling van de onderzoeks- of statistiekdoeleinden.

7.8 Recht op herroeping van de instemmingsverklaring overeenkomstig de wet inzake de gegevensbescherming
Overeenkomstig de wet inzake gegevensbescherming hebt u het recht uw instemmingsverklaring op elk ogenblik te herroepen. Door de herroeping van de instemming wordt de rechtmatigheid van de op basis van de instemming tot de herroeping gedane verwerking niet aangetast.
Recht op klacht bij een toezichthoudende instantie
Onverminderd een ander administratief-rechterlijk of juridisch rechtsbevel hebt u recht op klacht bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke schending, wanneer u de mening toegedaan bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een schending van de AVG is.
De toezichthoudende instantie, waarbij de klacht werd ingediend, licht de indiener van de klacht in over de stand en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een juridisch rechtsbevel overeenkomstig artikel 78 van de algemene verordening gegevensbescherming.
De bevoegde toezichthoudende instantie is:
L’Autorité de protection des données (APD), Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, Telefon: +32 (0) 2 274 48 00, E-Mail: contact@apd-gba.be

VIII. HERZIENING VAN DIT PRIVACYBELEID

8.1. RENAULAC BB Fabrications SAS kan dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. Elke nieuwe versie zal op deze website beschikbaar worden gesteld.
A. Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren.
Door uw navigatie op de site voort te zetten of dit venster te sluiten, accepteert u ons cookiebeleid.
B. Over cookies
C. Sluiten
D. Privacybeleid en cookies